Het topreferent traumacentrum Transit biedt zorg aan cliënten met een verleden van vroegkinderlijke traumatisering.

Gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering beïnvloeden in veel gevallen de levensloop van iemand. Een trauma speelt door op alle niveaus van het functioneren. Zo kunt u last hebben van te veel of te weinig emoties, medisch onverklaarbare lichamelijke klachten en aandacht- en geheugen problemen. Soms wordt het vasthouden van basale zelfzorg – waaronder eten en slapen – een uitdaging. De veelheid van klachten kunnen er voor zorgen dat u vastloopt in uw leven, relaties en op uw werk of studie.

Het behandelaanbod van Transit is hoogspecialistisch (3e lijns). Transit bevindt zich in gebouw Zonneweide op landgoed Veldwijk.

Ons team

TopReferent TraumaCentrum (TRTC) Transit is een centrum dat behandeling biedt aan volwassenen die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering. De traumatisering moet begonnen zijn vóór het 12e levensjaar. Het trauma heeft meestal te maken met emotionele verwaarlozing, fysieke en/of seksuele mishandeling, traumatische verliezen en herhaaldelijk ondergaan van pijnlijke medische handelingen. Wanneer eerdere behandeling niet geholpen heeft of direct hoogspecialistische behandeling nodig is, kan een verwijzer een cliënt aanmelden voor behandeling.

De trauma gerelateerde stoornissen die wij behandelen zijn:

 • complexe posttraumatische stress-stoornis (PTSS), al dan niet in combinatie met (milde) persoonlijkheidsproblematiek
 • dissociatieve stoornis, depersonalisatiestoornis
 • dissociatieve identiteitsstoornis

Wilt u meer weten over dissociatieve stoornissen?
Bekijk dan dit filmpje.

U kunt niet in behandeling bij Transit als:

 • de traumatisering heeft plaatsgevonden na het 12e levensjaar
 • er sprake is van psychotische stoornissen, verslavingsgedrag of andere ernstige problematiek die zo aanwezig is dat deze problematiek eerst behandeling vraagt.
 • u een te laag BMI heeft
 • er geen stabiele sociale omgeving aanwezig is of ernstige sociale problematiek speelt
 • u onvoldoende in staat bent om het (intensieve) behandelprogramma te volgen
 • er sprake is van gedwongen behandeling in het kader van een juridische maatregel
 • u ernstige taalproblemen heeft
 • er een familielid of naaste in behandeling of werkzaam is in deze intensieve behandeling
 • u weigert om informatie over voorgaande behandelingen te delen
 • er sprake is van doorgaand misbruik; dan is behandeling in het intensieve milieu niet mogelijk.
  Ambulante behandeling kan wel.

Een verwijzer kan u bij ons aanmelden voor

 • diagnostiek (een manier om te bepalen welke psychische ziekte u heeft)
 • behandeling
 • of eenmalige consultatie

Nadat u bij ons bent aangemeld, nodigen we u uit voor een eerste gesprek (intakegesprek).
Gaat het intakegesprek over diagnostiek en behandeling? Dan bekijken wij samen met u wat uw klachten zijn en kunnen wij met u nagaan of individuele, eendaagse of intensieve behandeling passend zou zijn. Daarna vindt mogelijk nog aanvullend diagnostiek plaats. Hierbij kunnen wij bijvoorbeeld een aanvullend klinisch interview doen naar aard, ernst van uw dissociatieve en/of posttraumatische stress klachten.  Daarbij gebruiken we vaak een SCID-D interview of CAPS interview. Met de SCID-D onderzoeken we de aard en de ernst van dissociatieve klachten. Bij de CAPS onderzoeken we posttraumatische stress klachten nader.

Mocht u behandeling willen bij ons intensieve programma? Dan melden wij u aan voor de ‘observerende vaardigheidstraining’ (OVT). Deze OVT is een eendaagse training die acht weken duurt. Daarin leert u bepaalde vaardigheden.
Daarnaast biedt deze training ons de mogelijkheden om verder te bekijken of u in aanmerking komt voor behandeling in één van onze behandelprogramma’s. Daarbij kijken wij ook of behandeling in een groep passend voor u is. Voor meer informatie over de OVT verwijzen wij u graag naar de folder. Zolang u deelneemt aan de OVT blijft uw verwijzer uw behandelaar. Aan het eind van de OVT volgt het definitieve advies.

Individuele of groepsbehandeling
Komt u in aanmerking voor individuele behandeling of het eendaagse groepsaanbod bij Transit? Dan is deelname aan OVT niet nodig.

Consultatie
Het kan zijn dat een verwijzer u aanmeldt voor eenmalige consultatie. Dan krijgt u in principe een eenmalig gesprek om een antwoord te kunnen geven op de vraag van uw verwijzer.

Wij richten ons binnen Transit op het terugdringen van de gevolgen van vroegkinderlijke trauma’s. Met behandeling bij Transit willen wij de kwaliteit van leven zodanig verbeteren dat u het leven aan kunt. Of doordat u na de behandeling volledig klachtenvrij bent. Of doordat u de stoornis accepteert en onderdeel van uw leven kunt laten zijn.

De behandeling bestaat uit verschillende soorten individuele therapie, groepstherapie en vaardigheidstrainingen. Ook besteden wij aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel en kijken wij samen met u hoe u een zo zinvol en bevredigend mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Het behandelaanbod van Transit is zowel ambulant als intensief, dat wil zeggen deeltijd of klinisch.

Bij Transit hebben wij individueel aanbod en groepsaanbod.
Individuele psychotherapeutische behandeling is bedoeld voor patiënten uit het verzorgingsgebied van GGz Centraal en kan enkele jaren duren.
Het groepsaanbod is voor zowel patiënten van binnen als buiten GGz Centraal.
Patiënten van buiten het verzorgingsgebied van GGz Centraal kunnen deelnemen aan ambulante groepen als zij een individuele therapeut (regiebehandelaar) hebben die tevens verantwoordelijk blijft voor crisismanagement en eventueel medicamenteuze behandeling.

Het ambulante aanbod bestaat uit individuele psychotherapie eventueel aangevuld met vaktherapie. Denk hierbij aan psychomotorische therapie, beeldende therapie, psychodrama, sensomotorische psychotherapie.
Ook is er ambulant groepsaanbod – verbale therapie en vaktherapie – voor cliënten die elders in behandeling zijn, namelijk:

 • de ‘observerende vaardigheidstraining’ (OVT)
  Deze training – één dag per week – is gericht op het aanleren van bepaalde vaardigheden. De training biedt tevens mogelijkheden voor nadere diagnostiek en om te bepalen of er een indicatie is voor behandeling in één van onze behandelprogramma’s. Het is een gesloten groep die acht keer bij elkaar komt. Deze training draait meerdere keren per jaar.
 • Complexe Post Traumatische Stress Stoornis – deeltijdbehandeling (CPTSS-DT)
  Hierbij gaat het om een eendaagse groep van vier maanden. Er zijn verschillende inhoudelijke blokken, gebaseerd op het boek ”vroeger en verder”. De inhoudelijke blokken zijn psycho-educatie en leefstijl, emoties en grenzen, emoties en gedachten. Ieder blok bestaat uit een combinatie van een trainingsgerichte en non-verbale therapiesessie
 • ‘Dissociatieve Identiteit Stoornis–deeltijd (DIS-DT)
  Dit is een eendaags programma waarbij wij werken met een combinatie van trainingsgerichte en nonverbale therapie. Op een ander moment in de week is er ook een digitale groepsbijeenkomst (van ongeveer 1 uur) met de trainers. Daarin bespreken wij gezamenlijk het huiswerk. Bij voldoende aanmeldingen draait deze groep 1 of 2 keer per jaar.

Voor het ambulante groepsaanbod van mensen van buiten GGz Centraal geldt dat de cliënt contact houdt met de verwijzend behandelaar. Dit is ook een voorwaarde om deel te kunnen aan de groepen.

Het intensieve programma bestaat uit meerdaagse groepen:

 • ‘structuurgroep’: Is een vijfdaagse groep waarin de nadruk ligt op het leren hanteren van de klachten / symptomen voortkomend uit trauma vanuit een gestructureerd kader. We werken met het boek ‘vroeger en verder’. Er is veel aandacht voor het dagelijks leven en het aanbrengen van structuur. Tevens werken we in deze groep de diagnostiek verder uit.
 • ‘stabilisatiegroep’: Het aanbod is trainingsgericht vanuit het boek ‘vroeger en verder’, waarbij de nadruk enerzijds kan liggen op stabiliseren en anderzijds op (trauma)verwerking. De stabilisatiegroep is een vierdaagse groep.
 • ‘structuur-dissociatiegroep’ Deze vierdaagse groep werkt vanuit het boek ‘omgaan met trauma gerelateerde dissociatie. Daarnaast is er veel aandacht voor het dagelijks leven en het aanbrengen van structuur.
 • ‘dissociatiegroep’: Deze driedaagse groep werkt vanuit het boek ‘omgaan met trauma gerelateerde dissociatie’ trainingsgericht aan stabilisatie en reductie van dissociatieve symptomen.

Binnen de intensieve behandelprogramma’s is in een frequentie van drie keer per vier weken individueel contact met een behandelaar (klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en/of psychotherapeut). Wij stellen samen met u behandeldoelen op die eens per 16 weken geëvalueerd worden in een behandelplanbespreking.

Vaktherapie is een vast onderdeel in het groepsprogramma. Daarnaast bieden wij individuele vaktherapie op indicatie. De vaktherapieën die wij op Transit aanbieden zijn beeldende therapie, psychomotorische therapie, psychodrama en sensomotorische psychotherapie.

Milieutherapie is ook een onderdeel van de intensieve behandeling. Door intensieve samenwerking tussen cliënten onderling en tussen het team en cliënten ontstaat er een omgeving waar geleerd en ontwikkeld kan worden. U ontwikkelt nieuwe – corrigerende – ervaringen waardoor u anders leert kijken naar uzelf, de ander en de wereld.

Intensieve behandeling duurt maximaal drie jaar. Daarvan kán maximaal één jaar klinisch zijn – als hiervoor een indicatie is. (zie ook kopje ‘klinische behandeling’). De groepen kunnen gemengd zijn (vrouwen en mannen) als er voldoende deelnemers van beide geslachten zijn (minimaal 2).

Klinische opnames zijn maximaal een jaar waarbij er daarna nog twee jaar deeltijdbehandeling gevolgd kan worden.

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van ons online cliëntportaal Karify. Karify in vogelvlucht.
Hierin kunt u:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken

wetenschappelijk onderzoek

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met trauma, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij binnen Transit wetenschappelijk onderzoek uit. U kunt daarom altijd gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.

> van waanzin naar wijsheid
In dit boek vertelt Iris van Zomeren haar indrukwekkende levensverhaal. Een verhaal over een zeer onveilige jeugd met misbruik en mishandeling binnen het gezin, traumatische ervaringen met een pedoseksueel en de verwoestende gevolgen van pesten op school. Ze was nergens veilig. Zij kon alleen overleven door zich op te splitsen in meerdere persoonlijkheden. Dit boek is geschikt voor zowel cliënten als therapeuten. Daarnaast kan het heel behulpzaam zijn voor eenieder die trauma meemaakt en daar inzicht in wil krijgen. Het verhaal van Iris laat zien dat een succesvolle individuele traumagenezing mogelijk is.

Het centrum voor psychotherapie van GGz Centraal vindt het belangrijk om af en toe te laten zien wat (ex-)cliënten vinden van de behandeling binnen ons centrum. Wij denken dat onze toekomstige cliënten, hun familie/naasten én verwijzers hiermee een goed beeld kunnen krijgen van eventuele behandeling bij het centrum voor psychotherapie.
Hier zijn alle ervaringsverhalen te vinden.

Meer locaties in Ermelo

De Horsterweg bevindt zich niet op, maar wel vlakbij landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op landgoed Veldwijk bevinden? Ga dan naar de website van GGz Centraal.

Overige informatie

> aanmeldprocedure
> wachttijden
> kosten

contactgegevens

Horsterweg 130
3853 JE Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Emelo
Telefoon 0341 566555
Fax 020 7249702
telefonisch spreekuur
 • dinsdag van 12.00 tot 12.30 uur
 • donderdag van 13.30-14.00 uur
 • vrijdag 12.45-13.15 uur
 • telefoon: 0341 566555

folders

Folder DIS-Deeltijd 2021  |  pdf - 621kb
Karify | Transit  |  pdf - 783kb
Wegwijzer Transit 2021  |  pdf - 305kb