Veel gestelde vragen

U hebt recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Dat betekent ook dat u recht hebt op heldere, begrijpelijke informatie over uw behandeling en over de gang van zaken. Daarnaast hebt u rechten en plichten zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Mocht u er met uw behandelaar niet uit komen, dan kunt u altijd een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon voor advies en hulp.

algemene leveringsvoorwaarden ggz
Als u hulp krijgt van ggz Centraal, dan maken wij samen met u afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in uw behandelplan. Bij deze afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar ggz Centraal en u zich aan moeten houden.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

 Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar bespreekt uw situatie alleen met het behandelteam.

Tijdens de intakeprocedure vragen we u wie geïnformeerd mag worden over uw behandeling. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen informatie over uw behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.

Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.

Uw huisarts wordt wel op de hoogte gesteld van het verloop van uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Ook uw huisarts moet zich houden aan het beroepsgeheim en zal geen informatie over u aan derden verstrekken.

Voor het uitwisselen van voor de behandeling relevante gegevens (bijvoorbeeld medicatiegegevens, labuitslagen e.d.) vragen we niet expliciet om uw toestemming. Als u hier toch bezwaar tegen hebt dan kunt u dat bij uw behandelaar kenbaar maken.

Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze regels:

 • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens.
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op informatie.
 • De gemeente krijgt – in het kader van de Jeugdwet – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Bijvoorbeeld bij de huisarts. De hulpverlener vraagt u van tevoren om toestemming voor het opvragen van dergelijke informatie.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.
In GGz Centraal wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Doel is om behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen geanonimiseerde gegevens van cliënten nodig zijn. Voor het gebruik van cliëntengegevens is toestemming nodig; als u bezwaar maakt dan worden uw gegevens niet in het onderzoek betrokken.

In sommige gevallen zijn gegevens dusdanig bewerkt dat zij helemaal niet herleidbaar zijn tot de individuele cliënt en is het vragen van toestemming niet meer mogelijk, bv bij statistische gegevens; in een dergelijk geval wordt geen individuele toestemming gevraagd.

 

Naast uw individuele cliëntdossier worden ook enkele gegevens van u bewaard in een registratiesysteem. Zowel het dossier als het registratiesysteem voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens die tot een cliënt herleidbaar zijn niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wel worden er enkele gegevens verstrekt aan de instanties die de behandeling of begeleiding betalen, zoals

 • uw ziektekostenverzekeraar of
 • de gemeente (als het gaat om hulp in het kader van de Jeugdwet of de Wmo)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Patiënten hebben het recht zich terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. Patiënten hebben ook recht op intimiteit en seksualiteit. Daarbij mogen de privacy en gevoelens van anderen niet gekwetst worden. Als u bijvoorbeeld met meerdere mensen op een kamer verblijft, dan zult u rekening met elkaar moeten houden.

Onder bepaalde omstandigheden kan uw privacy ingeperkt worden. De afspraken hierover worden dan vastgelegd in uw behandelingsplan.

GGz Centraal geeft geen informatie over u aan anderen zonder uw toestemming. Alleen voor het informeren van mensen die direct bij uw behandeling zijn betrokken is geen toestemming vereist. Ook het feit dat u bent opgenomen wordt niet aan derden meegedeeld. Zelfs niet aan uw naasten, als u dat beslist niet wilt.

Bij een gedwongen opname is GGz Centraal – op grond van de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) – wel verplicht tot het geven van inlichtingen. Bijvoorbeeld aan de officier van justitie en de inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en/of naaste familie wordt meegedeeld als iemand gedwongen is opgenomen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen is het niet toegestaan om zonder toestemming geluid- en/of beeldopnames te maken in gebouwen en op terreinen van GGz Centraal. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling communicatie.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Cliënten zijn dus net als ieder ander vrij in hun contacten met de media en in hun uitingen op sociale media. Deze vrijheid kan slechts beargumenteerd ingeperkt worden als er een wettelijke maatregel van toepassing is (zoals een IBS of een RM).

Wij vragen onze cliënten wel of zij in hun uitingen naar de pers of op sociale media rekening houden met de privacy van medecliënten en medewerkers.

In principe heeft iedereen recht op bewegingsvrijheid. Als er door bepaalde omstandigheden beperkingen aan uw bewegingsvrijheid moeten worden gesteld, gebeurt dat altijd in overleg met u. Afspraken worden vastgelegd in uw behandelplan.

De meeste patiënten zijn vrijwillig in ggz Centraal opgenomen. Er zijn echter ook patiënten gedwongen opgenomen, na een beslissing van de rechter. Bent u gedwongen opgenomen, dan kunt u (het terrein van) de kliniek niet zonder begeleiding of toestemming van de behandelaar verlaten. Afspraken hierover worden vastgelegd in uw behandelplan.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Patiënten worden niet belemmerd in het contact met de wereld buiten de kliniek. Zij kunnen telefoneren, post en/of mail ontvangen en versturen en natuurlijk bezoek ontvangen tijdens bezoekuren. Er kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens therapietijden.

Bij patiënten die gedwongen zijn opgenomen (na een beslissing van de rechter), kunnen deze rechten alleen ingeperkt worden als er gevaar bestaat voor de veiligheid van de patiënt, ter voorkoming van strafbare feiten, of wanneer de goede gang van zaken in de kliniek in gevaar komt. Als er sprake is van beperking van het recht op contact, dan wordt dit vastgelegd in het behandelingsplan. De geneesheer-directeur wordt in kennis gesteld van de beperking.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Elk mens heeft recht op zijn eigen levensovertuiging. Het is voor iedere patiënt mogelijk de gebruiken van zijn of haar geloof te volgen. Als u om geloofsredenen bijvoorbeeld geen varkensvlees eet dan wordt daar rekening mee gehouden.

Iedereen die bij GGz Centraal in behandeling is, kan ongeacht zijn of haar achtergrond een beroep doen op de dienst geestelijke verzorging van GGz Centraal. De geestelijk verzorgers richten zich op vragen rond zingeving en ondersteunen in het nadenken over levensvragen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Als er verkiezingen zijn, zorgt GGz Centraal ervoor dat patiënten die zijn opgenomen hun stem kunnen uitbrengen.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.
Ja, als u vrijwillig bent opgenomen, bent u vrij om te gaan en te staan waar u wilt. Als u de instelling wilt verlaten zullen wij u niet tegenhouden. U kunt alleen worden tegenhouden als er een inbewaringstelling (IBS) is aangevraagd.

Als vrijwillig opgenomen patiënt kunt u er dus ook even tussenuit. Bijvoorbeeld voor een nacht, weekend of vakantie. We verwachten wel dat u dit overlegt met uw behandelaar. Ook als u langdurig in het psychiatrisch ziekenhuis verblijft, zult u misschien met vakantie willen. Overleg met uw behandelaar wat uw mogelijkheden zijn.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Dat kan. Wilt u uw dossier inzien, vraag het uw behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze gegevens zijn tijdelijk onleesbaar gemaakt als u uw dossier inziet. Wilt u weten welke hulpverleners uw dossier of delen ervan hebben ingezien? Dan kunt u de inloggegevens opvragen. In beide gevallen geldt: als u nog in behandeling bent kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest.

Termijn
Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zullen we overgaan tot vernietiging.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Als uw behandelaar en de geneesheer-directeur daarmee instemmen dan kan dat. U kunt het ziekenhuisterrein alleen verlaten als u daarvoor toestemming hebt.

De geneesheer-directeur beslist of u met verlof mag. Hij geeft alleen toestemming voor verlof als het gevaar dat de aanleiding was voor de gedwongen opname, voldoende is geweken. U krijgt van hem een brief mee waarin staat wanneer en hoe lang u verlof hebt. Aan het verlof kunnen voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld dat u elke dag uw medicijnen inneemt. Er bestaat kort verlof en lang verlof:

 1. Kort verlof duurt maximaal zestig uur per keer. Dat is wee en een halve dag achter elkaar. zo kunt u bijvoorbeeld een weekend.  naar huis gaan. Kort verlof mag zo vaak als men verantwoord acht. U kunt ook elke dag kort verlof krijgen, zodat u een paar uur weg kunt gaan.
 2. Lang verlof duurt langer dan zestig uur achterelkaar, maar niet langer dan twee weken per keer. Dit verlof kan tweemaal per jaar worden verleend. In twee weken lang verlof kunt u met vakantie gaan.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Ja, dat kan. Als er toch weer gevaar ontstaat zal de geneesheer-directeur het verlof intrekken. Bijvoorbeeld als u zonder toestemming met uw medicatie stopt. Als er voorwaarden aan uw verlof zijn gesteld en u komt deze niet na, dan kan de geneesheer-directeur het verlof ook intrekken.

Als uw verlof is ingetrokken, haalt men u naar het ziekenhuis terug. Binnen vier dagen krijgt u een brief waarin staat waarom uw verlof is ingetrokken. Als u het  niet eens bent met de intrekking van uw verlof, dan kunt u hierover het oordeel van de rechter vragen. Een advocaat kan u vertellen hoe dat in zijn werk gaat en staat u bij in deze rechterlijke procedure. De bijstand van de advocaat kost u niets.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Dat kan. U kunt in principe kosteloos een kopie verkrijgen van uw medisch dossier. Er bestaan situaties waarin wij in alle redelijkheid wel kosten in rekening mogen brengen of uw verzoek om een kopie mogen weigeren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u om meer dan een kopie van alle gegevens verzoekt. In het dossier wordt een aantekening gemaakt dat u een kopie hebt ontvangen.

Als u nog in behandeling bent dan kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest.

Termijn
Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zullen we overgaan tot vernietiging.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Ja, als u vindt dat gegevens feitelijk onjuist in uw dossier staan kunt u de behandelaar vragen deze te corrigeren.

Bent u het niet eens met de visie van uw behandelaar? Dan kunt u uw commentaar in het dossier laten opnemen. Als uw behandelaar het niet met u eens is, kan hij of zij uw verzoek weigeren, maar u moet dan wel weten waarom.

Bekijk het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

U hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.

Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren. Voor dossiers van mensen die opgenomen zijn in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) geldt dat een dossier niet eerder dan na vijf jaar mag worden vernietigd.

Als u nog in behandeling bent, kunt u een verzoek indienen bij uw behandelaar. Bent u niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent geweest.

Termijn
Aan een verzoek wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kan die termijn nog eens met twee maanden worden verlengd. Voordat aan het verzoek wordt voldaan kan naar een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van uw behandeling bij ons en met uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding zullen we overgaan tot vernietiging.

Bekijk het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien. Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij meent dat dit in het belang van het kind is. Als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in zijn dossier en de behandelaar acht het kind in staat daarover te kunnen beslissen, ook dan kan de behandelaar de ouders inzage weigeren.

Om contact op te nemen met de behandelaar: ga naar het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

Het college van geneesheer-directeuren Bopz is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) binnen GGz Centraal.

Uw behandeling bij GGz Centraal valt onder de verantwoordelijkheid van uw eigen behandelaar. Voor vragen over gedwongen opname of verplichte behandeling, kunt u zich wenden tot de geneesheer-directeur van de kliniek waar u verblijft (of het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent).  In geval van een formeel verzoek, dient u dat (ook) schriftelijk te doen.

 

Sommige mensen kunnen niet goed voor hun eigen belangen zorgen. De rechter kan voor deze mensen een curator, mentor of bewindvoerder benoemen.

 • curator en mentor
  De curator neemt alle verantwoordelijkheid over. De mentor treedt namens de cliënt op bij beslissingen over behandeling. Zowel curator als mentor kunnen inzage in het medisch dossier krijgen.
 • bewindvoerder
  Als cliënten niet in staat zijn om hun belangen van materiële aard (bijvoorbeeld geldzaken) te behartigen dan kan de rechter een bewindvoerder benoemen. Deze is alleen bevoegd om over materiële zaken te beslissen, níet over de behandeling. Een bewindvoerder mag het medisch dossier niet inzien.

De privacy van een cliënt wordt ook na zijn dood beschermd. Daarom hebben nabestaanden in principe geen recht op inzage in het dossier.

Een verzoek om het dossier van een overleden partner of familielid in te zien of te laten vernietigen kan daarom niet zomaar worden ingewilligd. Mocht u deze wens toch hebben, dan kunt u dit verzoek voorzien van argumenten  – per mail of per brief –  voorleggen aan de raad van bestuur van GGz Centraal. De raad van bestuur overweegt dan of er gronden zijn om van de regelgeving af te wijken.

Hebt u zelf een advocaat in de arm genomen dan is hij of zij – als uw vertegenwoordiger – bevoegd om alle rechten die u zelf hebt uit te oefenen. Met andere woorden: alle verzoeken van uw advocaat worden behandeld als ware ze van uzelf afkomstig.
Vertegenwoordigt de advocaat een tegenpartij dan krijgt hij of zij géén informatie over u tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
GGz Centraal zal altijd zorgvuldig nagaan of het verzoek afkomstig is van een ‘echte’ (geregistreerde) advocaat én of de advocaat al dan niet uw vertegenwoordiger is.

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. GGz Centraal start de bewaartermijn op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt.

De Wet Bopz (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) bepaalt dat het dossier na het einde van de Bopz-maatregel 5 jaar moet worden bewaard. Deze gegevens mogen niet eerder vernietigd worden, zelfs niet op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als dat voor een goed hulpverlenerschap nodig is.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

GGz Centraal ontwikkelt een cliëntenportaal waar cliënten online inzage krijgen in hun dossier. Dit portaal is naar verwachting eind 2017 gereed. In het cliëntenportaal kunt u:

 1. veilig mailen met uw behandelaar
 2. online opdrachten maken
 3. online vragenlijsten invullen
 4. belangrijke dossierinformatie inzien
 5. de agenda bekijken

De eerste drie functies worden nu ook  al aangeboden via ons e-healthplatform ‘Karify’.

Karify en ons toekomstig cliëntenportaal zijn zeer streng beveiligd. Het beveiligingsniveau is vergelijkbaar met online bankieren. Ga naar de website van Karify voor de technische details.

Tips voor het gebruik van Karify:

 • Laat alle gegevens veilig in Karify staan; kopieer geen stukken uit Karify naar uw computer.
 • U kunt informatie binnen Karify veilig delen met derden; overleg met uw behandelaar met wie u informatie wilt delen.
 • Log direct uit als u klaar bent in Karify.

Als derden informatie over de behandeling van uw kind opvragen dan hangt het van de leeftijd van uw kind af wie daarvoor toestemming moet geven

 • is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig
 • voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming moeten geven
 • jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen; zij moeten zelf toestemming geven

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien.

 • Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage.
 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien.
 • Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij meent dat dit in het belang van het kind is. Als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in zijn dossier en de behandelaar acht het kind in staat daarover te kunnen beslissen, ook dan kan de behandelaar de ouders inzage weigeren.

Om contact op te nemen met de behandelaar: ga naar het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens.

Als een partner of familielid curatele, bewindvoering of mentorschap wil aanvragen voor een cliënt van GGz Centraal dan kan hij of zij contact opnemen met de behandelaar. Bij de beoordeling van een verzoek tot curatele, bewindvoering of mentorschap kan de rechter vragen om een geneeskundige verklaring. Pas als de kantonrechter een formeel verzoek indient bij een directeur zorg van GGz Centraal, wordt deze verklaring afgegeven. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste gegevens aan de rechtbank. Een maatschappelijk werker kan daarbij op verzoek ondersteunen.

Er kunnen wachttijden zijn, maar dat verschilt per behandeling. Er zijn twee soorten wachttijden:

 • de wachttijd tussen aanmelding en intakegesprek
 • de wachttijd tussen intake en de start van de behandeling

U vindt hier onze actuele wachttijden

Nee, dat kan niet. Als u denkt dat een naaste psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met zijn of haar eigen huisarts. Voor behandeling in GGz Centraal is altijd een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk.

Patiënten hebben soms een voorkeur voor een man of een vrouw als behandelaar.
GGz Centraal kan niet garanderen dat altijd aan de voorkeur voor een vrouwelijke of mannelijke behandelaar kan worden voldaan. Wel proberen we zoveel mogelijk aan het verzoek voor een mannelijke of vrouwelijke behandelaar te voldoen als de patiënt dit tijdig (bij het maken van een afspraak) aangeeft. Het staat de patiënt vrij om de toegewezen behandelaar te weigeren.

Mocht u klachten hebben over uw behandelaar dan raden wij u aan deze klacht in eerste instantie met de aan u toegewezen behandelaar te bespreken. Als u er samen met hem/haar niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de leidinggevende van de behandelaar. Vindt u daarna nog dat u onvoldoende gehoor voor uw klachten heeft gevonden, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de directeur van de regio waar u behandeld wordt.

In noodsituaties wordt meteen hulp verleend. Deze hulp wordt geboden door de crisisdienst van GGz Centraal. Zij is dag en nacht beschikbaar voor huisartsen. Medewerkers van de crisisdienst kunnen beslissen per direct een opname te regelen ofwel een ambulante behandeling te starten.

De duur van deze wachttijd wisselt voortdurend. Deze is afhankelijk van de benodigde zorg. Exacte wachttijden kunnen daarom niet worden gegeven.

Als u in een crisissituatie verkeert dan kunt u met spoed bij GGz Centraal terecht. Neem contact op met uw huisarts; uw huisarts kan voor een afspraak op korte termijn zorgen.

Hebt u psychische hulp nodig? Maak eerst een afspraak met uw huisarts en bespreek uw klachten. De huisarts is uw eerste aanspreekpunt voor gezondheidsproblemen, ook voor problemen van psychische aard. Hebt u gespecialiseerde hulp nodig dan kan uw huisarts u aanmelden bij GGz Centraal.

Soms mogen ook hulpverleners uit andere medische beroepsgroepen verwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Voor meer informatie: vraag uw zorgverzekeraar.

Voor behandeling bij GGz Centraal is altijd een verwijzing nodig. In de verwijsbrief staat onder andere informatie over uw klachten en een vermoeden van een diagnose. Deze informatie hebben wij nodig voor het eerste gesprek (de intake). De verwijsbrief is ook nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Nadat u bent aangemeld, krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek.

Bent u op zoek naar begeleiding – bijvoorbeeld woonbegeleiding, dagbesteding of begeleiding naar werk – dan hebt u een indicatie van uw gemeente nodig. Hebt u deze indicatie én heeft uw gemeente een overeenkomst met GGz Centraal dan kunt u zich bij ons aanmelden.

Ga naar de bovenkant