De afdelingen Zwaluw & Enk bieden gespecialiseerde psychotherapeutische deeltijdbehandeling en klinische behandeling aan mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Krijgt u uw leven moeilijk op orde en loopt u steeds weer vast in dezelfde patronen? Lukt het niet goed om werk of studie vol te houden? Heeft u een té negatief beeld van uzelf of van anderen? Voelt u zich vaak somber, angstig, boos of verdrietig of heeft u juist een sterk wisselende stemming? Gedraagt u zich geremd? Of handelt u juist impulsief of ondoordacht? Heeft u moeite om vriendschappen of een relatie op te bouwen of in stand te houden? Beschadigt u zichzelf of gebruikt u drugs, alcohol of medicijnen om weg te vluchten van uw gevoelens of de realiteit? Bent u perfectionistisch en bang om fouten te maken?

Als u zich in een aantal van deze problemen herkent, kan er sprake zijn van persoonlijkheidsproblematiek.

Binnen het Centrum voor Psychotherapie bestaat de behandeling altijd uit twee delen. Eén deel richt zich op uw directe klachten en stoornis, is intensief, en vindt plaats in een veilige behandelomgeving binnen een gespecialiseerde (3e-lijns) afdeling. Het andere deel omvat meer dan alleen uw stoornis en directe klachten. Hierbij richt u zich op andere factoren die uw klachten mede hebben veroorzaakt of in stand houden (bijvoorbeeld emotieregulatie, zelfbeeld of hechtingsproblematiek). Deze vorm van behandeling noemen we transdiagnostisch behandelen.

De behandeling vindt plaats in groepen waar alle patiënten die behandeld worden in het Centrum voor Psychotherapie aan kunnen deelnemen.
U kunt specifieke modules volgen die u verder kunnen helpen en bijdragen aan uw herstel. Binnen ons transdiagnostisch aanbod is positieve Gezondheid naar het model van Machteld Huber een belangrijk onderdeel.

Contactgegevens

Horsterweg 130
3853 JE Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341-566555

Telefonisch spreekuur

 • woensdag van 11.30 – 12.15 uur: Jaap Segaar
 • donderdag van 10.00 – 10.30 uur: Annika Verhage-van Doorn
 • telefoon: 0341-566555 (secretariaat centrum voor psychotherapie)

Informatie wachttijden en kosten

De Zwaluw

Het behandelaanbod van de Zwaluw is bestemd voor mensen van 18 tot 35 jaar. Het is een klinisch behandelaanbod. Dat betekent dat u in de kliniek slaapt en van zondagavond tot vrijdagmiddag in het Centrum voor Psychotherapie verblijft.

De Enk

Het behandelaanbod van de Enk is bestemd voor mensen van 18 tot 50 jaar. Het is deeltijdbehandeling. Dat betekent dat u overdag naar het Centrum voor Psychotherapie komt om uw programma te volgen, maar thuis ontbijt, avond eet en slaapt. Vanuit heel Nederland kunt u zich aanmelden voor een behandeling bij de Zwaluw of de Enk.

Voor wie?

De Zwaluw & Enk biedt behandeling aan (jong) volwassenen van 18 tot 50 jaar met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. De Zwaluw is voor mensen van 18 tot 35 jaar; De Enk voor mensen van 18 tot 50 jaar. Denk daarbij aan:

 • mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis,  (gekenmerkt door instabiel zelfgevoel, instabiliteit in relaties en instabiliteit in denken, voelen en handelen) en mensen met een angstig/vermijdende persoonlijkheidsstoornis (gekenmerkt door overmatige remming in denken, voelen en handelen) of mengvormen van verschillende persoonlijkheidsstoornissen
 • vaak is er ook sprake van  bijkomende problemen  zoals: stemmingsstoornissen, (sociale) angsten, zelfdestructief gedrag en/of suïcidaliteit, wantrouwen, middelengebruik, eetproblemen, trauma, seksuele problemen en problemen in gezin, op werk of opleiding.
 • mensen bij wie eerdere – minder intensieve – behandelingen  onvoldoende verbetering hebben gebracht en die een hogere ‘dosering’ nodig hebben om tot verandering te kunnen komen.
 • mensen die bereid zijn om 9 – 12 maanden lang, gedurende 3 (Enk) tot 5 (Zwaluw)  dagen per week,  te investeren in  een deeltijd- of klinische behandeling
 • mensen die voldoende nieuwsgierig en gemotiveerd zijn om hun eigen gedragingen, gevoelens en gedachten onder ogen te willen zien. Die willen werken aan verandering en een beter evenwicht in zichzelf én tussen henzelf en anderen. En die deze uitdaging in samenwerking met medepatiënten en met het behandelteam aan willen gaan.

Op de site van het Landelijk Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen kunt u goede informatie vinden over de kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen.·

Intake en behandeling

Na schriftelijke aanmelding en screening bestaat onze intakefase uit de volgende  stappen:

 1. individueel intakegesprek
 2. systeemintakegesprek (met u en uw belangrijke naasten/familieleden)
 3. psychiatrisch onderzoek
 4. kennismaking met medecliënten
 5. adviesgesprek
 6. screenend psychodiagnostisch onderzoek

Mocht tussentijds – op basis van de gesprekken of andere informatie – blijken dat Zwaluw & Enk toch niet de juiste behandeling voor u is, dan bespreken wij dit met u en geven wij u een alternatief behandeladvies.

Zwaluw

Als u in de Zwaluw start, gaat u deelnemen aan het 5-daagse ‘klinisch psychotherapeutische’ programma. Kenmerkend voor ons is het ‘samenhangend behandelen’ van een breed scala aan problemen, binnen een gestructureerd dag- en nacht-psychotherapeutisch programma. De verschillende soorten (psycho)therapie die u gedurende de dag krijgt, zijn ingebed in een zogenaamd klinisch leefmilieu. In dit leefmilieu leeft u samen met 26 andere patiënten, gaat u contacten aan met een diversiteit aan mensen, hebt u taken en verantwoordelijkheden, deelt u de maaltijden en vult u uw vrije tijd in. U komt uzelf en uw medepatiënten op allerlei manieren tegen en dus ook uw problemen.

Enk

Als u in de Enk start gaat u deelnemen aan het 3-daagse deeltijd psychotherapeutische programma (maandag, dinsdag, donderdag), eventueel aangevuld met vaardigheidsmodules op een vierde dag (woensdag). Ook hier is het samenhangend behandelen kenmerkend, evenals het belang van het leefmilieu. Bij deeltijdbehandeling blijft u echter – anders dan bij behandeling in De Zwaluw – gedurende de behandeling in uw eigen leefomgeving wonen en blijft het ‘therapeutische leefmilieu’ beperkt tot overdag.  De Enk biedt ruimte aan maximaal 24/27 patiënten.

De behandeling in zowel de Zwaluw als de Enk is groepsgericht, waarbij het therapieprogramma bestaat uit groepspsychotherapie, diverse vaktherapieën, sociotherapie en de grote groep. Daarnaast zijn er vaardigheidstrainingen/vaardigheidsmodules en – op indicatie – farmacotherapie (zie meer specifiek hieronder bij behandelvormen en behandelmodules).

Wij betrekken uw systeem (partner, ouders/familie, vrienden) zoveel mogelijk bij de intake en ook bij de behandeling. Dit zal zijn in de vorm van systeemgesprekken, waarin u met uw belangrijke naasten de huidige relatie(s) kunt bespreken, maar ook kunt stilstaan bij ervaringen die hier vanuit het verleden invloed op hebben gehad.

Behandeling is deels gericht op algemene doelen die voor alle patiënten van belang zijn, maar daarnaast ook op specifieke – voor uw persoon kermerkende – individuele doelen.

In deze bijlage kunt u een voorbeeldrooster zien van ons programma.

Wat kunt u van ons verwachten?

U komt in zorg bij een hoog-specialistisch centrum waar wij met veel aandacht, toewijding en deskundigheid werken aan het samen met u en uw naasten zoeken naar ‘het begin van een beter antwoord’ op uw persoonlijke problemen. Het multidisciplinaire team bestaat uit bevlogen en ervaren professionals die juist in de samenwerking met elkaar en met de patiëntengroep de bindende en helende kracht zoeken. Waar eerdere minder intensieve of geprotocolleerde behandelingen tekortschoten zijn creativiteit, flexibiliteit en vasthoudendheid ons handelsmerk om tot verandering te komen. Binnen de grenzen van ons model streven we naar optimale individuele (‘personalized’) zorg, betrekken we zoveel mogelijk familie/belangrijke anderen bij de behandeling en zorgen we voor goede nazorg.

Behandelvormen

 • Groepspsychotherapie (voor maximaal 9 patiënten):
  deze therapievorm is ‘verbale’ groepstherapie waarbij wij de dynamiek en interacties tussen de groepsleden methodisch gebruiken om ervaringen en betekenisverlening van groepsleden te verhelderen en eventueel in een nieuw perspectief te plaatsen. Doel is enerzijds zicht te krijgen op gevoelens en overtuigingen die ten grondslag liggen aan uw handelen; anderzijds de mogelijkheid krijgen om hier meer differentiatie in te bereiken of nieuwe (corrigerende) emotionele ervaringen op te doen.
 • Vaktherapieën (voor maximaal 9 patiënten):
  De vaktherapieën zijn ervaringsgericht. Het aanbod bestaat uit psychodrama, beeldende therapie, psychomotorische therapie en muziektherapie.
 • Sociotherapie (max 9 patiënten):
  in sociotherapie ligt het accent op het hier-en-nu en wordt de koppeling gemaakt tussen het leefmilieu en de verschillende therapieën, tussen behandeling en thuis etc. Ook richt sociotherapie zich op de voorwaarden voor behandeling: veiligheid, grenzen, een open leer- en werkklimaat, voorkomen van destructief gedrag, etc.
 • Grote groep (max 27 patiënten):
  deze groep dient om alle betrokkenen (patiënten én staf) te informeren en om behandelkaders helder te maken. Ook psycho-educatie en samenwerking tussen patiëntengroep als geheel en behandelteam zijn terugkerende thema’s.
 • Klinisch leefmilieu:
  dit omvat de hele leefomgeving van de Zwaluw waar patiënten samen wonen, koken, eten, kunnen ontspannen en ’s avonds slapen. Binnen deze leefomgeving is er de mogelijkheid om allerlei nieuw gedrag of nieuwe sociale rollen in de dagelijkse praktijk te oefenen.

Bij de Zwaluw & Enk werken we als aanvulling op het behandelprogramma met verschillende modules:

 • VERS-training (vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis)
 • sociale vaardigheidstraining
 • aandachtsgerichte training,
 • running therapie
 • positief zelfbeeld
 • ADHD
 • zingeving

Op dit moment maakt u – als u deeltijd of klinische behandeling bij ons volgt – voor en tijdens uw behandeling ook gebruik van ons online cliëntportaal Karify. Karify in vogelvlucht.
Hierin vindt u belangrijke informatie over uw angst-of dwangstoornis en opdrachten waarmee u zich, samen met uw naaste(n), kunt voorbereiden op uw behandeling. Tijdens uw behandeling kunt u beveiligd mailen met uw hulpverlener en treft u e-health opdrachten aan die bij uw behandeling passen. Welke therapiemodules er aangeboden worden, kunt u vinden onder het kopje behandelmodules binnen ‘Karify’.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij binnen Zwaluw & Enk  wetenschappelijk onderzoek uit. Wij zullen u daarom altijd vragen of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.

Wilt u meer lezen over onze wetenschappelijke onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen? Lees meer.

Het centrum voor psychotherapie van GGz Centraal vindt het belangrijk om af en toe te laten zien wat (ex-)cliënten vinden van de behandeling binnen ons centrum. Wij denken dat onze toekomstige cliënten, hun familie/naasten én verwijzers hiermee een goed beeld kunnen krijgen van eventuele behandeling bij het centrum voor psychotherapie.
Hier zijn alle ervaringsverhalen te vinden.