Transit is een ’topreferent traumacentrum (TRTC)’. Dat betekent dat het dé specialistische afdeling is voor mensen met een verleden van vroegkinderlijke, chronische traumatisering.

De medewerkers van Transit bieden zorg aan volwassenen die in hun vroege jeugd getraumatiseerd zijn en daar in het hier en nu nog de gevolgen van ervaren. Mensen met klachten die passen bij een complexe post traumatische stress-stoornis (CPTSS) en/of een dissociatieve stoornis, bij wie eerdere behandelingen onvoldoende effect hebben gehad kunnen vanuit heel Nederland bij ons terecht voor consultvragen, diagnostiek, second opinion en (groeps)behandeling.

Binnen het Centrum voor Psychotherapie bestaat de behandeling altijd uit twee delen. Eén deel richt zich op uw directe klachten en stoornis, is intensief, en vindt plaats in een veilige behandelomgeving binnen een gespecialiseerde (3e-lijns) afdeling. Het andere deel omvat meer dan alleen uw stoornis en directe klachten. Hierbij richt u zich op andere factoren die uw klachten mede hebben veroorzaakt of in stand houden (bijvoorbeeld emotieregulatie, zelfbeeld of hechtingsproblematiek). Deze vorm van behandeling noemen we transdiagnostisch behandelen.

De behandeling vindt plaats in groepen waar alle patiënten die behandeld worden in het Centrum voor Psychotherapie aan kunnen deelnemen.
U kunt specifieke modules volgen die u verder kunnen helpen en bijdragen aan uw herstel. Binnen ons transdiagnostisch aanbod is positieve Gezondheid naar het model van Machteld Huber een belangrijk onderdeel.

Transit biedt meerdaagse, intensieve groepsbehandeling, eendaagse groepsbehandeling, ambulante groepsbehandeling en individuele behandeling. De individuele behandeling is alleen beschikbaar voor mensen die wonen in het verzorgingsgebied van GGz Centraal (zie voor meer informatie hierover het kopje ‘Voor wie wel’).

Het behandelaanbod bestaat uit een samengesteld programma van stoornis specifieke en transdiagnostische groepen, toegespitst op de specifieke zorgvraag van een persoon.

Verder op deze pagina vindt u meer informatie over ons aanbod, de werkwijze en indicatiestelling. Heeft u nog vragen? Dan zijn wij te bereiken via ons telefonisch spreekuur.

Contactgegevens

Horsterweg 130
3853 JE Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 566555

Telefonisch spreekuur

 • dinsdag van 12.00 tot 12.30 uur
 • donderdag van 13.30-14.00 uur
 • vrijdag 12.45-13.15 uur
 • telefoon: 0341-566555

Informatie wachttijden en kosten

Ons team

Visie en werkwijze

Wij werken vanuit de visie dat vroegkinderlijke traumatisering een negatief effect kan hebben op:

 • emotieregulatie
 • hechting (interactie tussen mensen)
 • zelfbeeld

In de behandelingen hebben we aandacht voor hechtingsproblematiek en leren wij u vaardigheden aan om met emotieregulatieproblemen om te gaan. Waar mogelijk bestaat de behandeling uit traumaverwerking.

Wij bieden behandeling aan patiënten bij wie sprake is van:

 • een posttraumatische stressstoornis (PTSS) die voldoet aan DSM-V criteria. Het betreft dan ervaringen van voor het 12e levensjaar
 • langdurig trauma: trauma dat zich voor een langere periode en/of herhaaldelijk heeft afgespeeld waardoor het invloed heeft gehad op de vroegkinderlijke ontwikkeling

Bij de behandeling van traumagerelateerde klachten werken we vanuit het fasegerichte behandelmodel (Herman, J. 1992). Hierin onderscheiden we drie fases:

 • fase 1: stabilisatie, verminderen van klachten en veiligheid
 • fase 2: verwerking van traumatische herinneringen
 • fase 3: herstel en verbetering van het sociaal-maatschappelijk functioneren

Fase 1:
stabilisatie

In deze fase werken we aan motivatie en het opbouwen van een werkrelatie. Het thema veiligheid staat centraal. We geven psycho-educatie waarbij u meer kennis en inzicht krijgt in de trauma-gerelateerde klachten. De focus ligt op het verbeteren van functioneren in het dagelijks leven. De behandeling richt zich op emotieregulatie, zelfcompassie, hechting en het verminderen van de gefragmenteerde zelfbeleving.

Fase 2: verwerking van traumatische herinneringen

Deze fase bestaat uit voorbereiding op en uitvoering van traumaverwerking. Dit noemen we ook wel integratie van de traumatische herinnering. In de voorbereiding maken we eerst een levenslijn. We clusteren en ordenen trauma’s. Vervolgens geven we uitleg over de werkwijze van een specifieke traumaverwerkingstechniek, zoals EMDR, CGT, NET of anders. Tijdens de traumaverwerking komen thema’s als realisatie (het is gebeurd), synthese (samenvoegen van verschillende aspecten van de herinnering), presentificatie (het gebeurde toen en ik leef nu) en personificatie (ik heb het meegemaakt) aan bod.

Fase 3: herstel en verbetering van het sociaal-maatschappelijk functioneren

In deze fase staan rouw, accepteren van restklachten, integratie van het verwerkte verleden in uzelf, aanpassen van uw wereldbeeld, zelfontplooiing en afscheid van de therapeut(en) centraal.

In de praktijk onderscheiden we deze fases niet strikt van elkaar. De fases kunnen in elkaar overlopen. In sommige behandelingen werken we vooral aan doelen passend bij fase 1 en/of fase 3. In overleg kiezen sommige cliënten ervoor om fase 2 niet aan bod te laten komen in behandeling.

Wat bieden wij?

U kunt bij ons terecht voor:

 • consult
 • diagnostiek
 • behandeling

consult

Een consult bestaat uit één gesprek. In dit gesprek denken wij mee over de consultvraag die gesteld is door verwijzer en cliënt. Een consultvraag kan bijvoorbeeld leiden tot een advies over hoe een vastgelopen behandeling op het gebied van CPTSS of DIS weer werkbaar gemaakt kan worden.

diagnostiek

Wij doen diagnostisch onderzoek naar (C)PTSS en dissociatieve stoornissen. Diagnostiek bestaat meestal uit twee of drie onderzoeksgesprekken. U kunt specifiek verwezen worden voor alleen een diagnostisch onderzoek. Ook voeren wij, op indicatie, deze onderzoeken uit in de intakefase wanneer u bent aangemeld voor een behandeltraject.
Naast classificerende diagnostiek bieden wij in de intakefase de Observerende Vaardigheid Training (OVT). Dit is een 8 weken durende eendaagse training met als doel indicatiestelling voor en voorbereiding op intensieve behandeling en/of groepsgeschiktheid voor de deeltijdbehandeling. Deze training is verplicht voor mensen die de intensieve behandeling willen volgen.

behandeling

Ons behandelaanbod bestaat uit individuele behandeling, deeltijdbehandeling en intensieve behandeling.
Hieronder vindt u meer informatie over waar dit behandelaanbod uit bestaat.

Behandeling

Individuele ambulante behandeling is alleen voor cliënten die wonen binnen het verzorgingsgebied van GGz Centraal (Flevoland, Hilversum, Amersfoort, Nijkerk, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Voorthuizen en Barneveld). Ambulante behandeling bestaat uit individuele gesprekken met een behandelaar. Ook is er individuele non-verbale therapie mogelijk. Deze gesprekken kunnen we combineren met een deeltijdbehandeling bij Transit.

De (eendaagse) deeltijdbehandelingen zijn groepstherapieën die wij bieden als aanvulling op een huidige behandeling die een cliënt heeft in de eigen regio. Vaak bestaat een deeltijdbehandeling uit psycho-educatie, vaardigheidstraining, vaktherapie en sociotherapie. In de folders kunt u hier meer over lezen.

 • CPTSS-deeltijdbehandeling
  Thema’s blok 1: Uitleg over PTSS, Complexe PTSS, de window of tolerance, dissociatie, regulatie en triggers. Daarna gaan we praktisch aan de slag met beter slapen, inzicht in uw gezondheid en het verbeteren van de zelfzorg, lichaamsbeleving, structuur en basisveiligheid. We sluiten af met het maken van uw eigen emotieregulatieplan.
  Thema’s blok 2: Alles over emoties herkennen, erkennen, benoemen, triggeren, ermee omgaan en ze uiten. We gaan dieper in op: boosheid, verdriet, schuld, schaamte, geschonden vertrouwen, hechting, isolement en eenzaamheid. Ook onderzoeken we grenzen, automatische gedachten en denkfouten. We sluiten af met de drama- en succesdriehoek.
 • DIS-deeltijdbehandeling
  Thema’s vaardigheidsgroep: uitleg over dissociatie, dissociatieve symptomen, dissociatieve delen van de persoonlijkheid en symptomen die passen bij complexe PTSS en dissociatieve stoornissen. U traint gericht vaardigheden als het overwinnen van de fobie, leren reflecteren, onderlinge samenwerking en een gevoel van veiligheid ontwikkelen. In de behandeling richten we ons op het verbeteren van de slaap, dagstructuur, vrijetijdsbesteding, zelfzorg en eetgewoonte. Aangevuld met inzicht in ‘triggers’, vaardigheden rondom ‘triggers’ en inzicht in de emotionele spanningsboog.
  Thema’s vervolggroep: we starten met het onderzoeken van overtuigingen en denkfouten,. Daarna gaan we aan de slag met omgaan met boosheid, angst, schuld, schaamte, behoefte van kind-delen en zelfbeschadiging. We richten ons op het verbeteren van besluitvorming, we bespreken fobieën rondom hechting, conflicten in relaties en eenzaamheid én we staan stil bij assertief zijn en op een gezonde manier grenzen te stellen.
 • Trauma en ouderschap
  Thema’s blok 1: We staan stil bij de uitdagingen van het ouderschap, traumasymptomen, triggers, dissociatie en de gevolgen van verwaarlozing en mishandeling in uw eigen kindertijd. We reflecteren op gedachten en gevoelens, wat we mentaliseren noemen; u leert hoe mentaliseren uw kinderen helpt en het een gezonde relatie bevordert. We staan specifiek stil bij hoe u zich kunt voorbereiden op lastige situaties en gaan in op het begrijpen van emoties, met extra aandacht voor boosheid en veiligheid.
  Thema’s blok 2: We geen verder met het thema boosheid en hoe overtuigingen en schuldgevoelens invloed hebben op uw handelen. Uw overtuigingen zijn van invloed op het handelen. We gaan verder met veiligheid, grenzen en regels en hoe om te gaan met uw eigen onvervulde behoefte, lichamelijke gezondheid nachtrust en vrije tijd en speelsheid.

De intensieve behandeling bestaat uit een drie- tot vijfdaags behandelaanbod. De behandeling bestaat uit milieutherapie, groepstherapie en individuele therapie. Bij milieutherapie staat samen mét en ván elkaar leren centraal. Wij creëren met elkaar een zo veilig mogelijke omgeving waarin cliënten kunnen oefenen en andere, nieuwe ervaringen op kunnen doen. De cliënt kan leren over hechting, autonomie, eigen keuzes maken, assertiviteit en zelfbeeld door samenwerking en herkenning. Bij milieutherapie dragen cliënten samen de zorg voor boodschappen, koken en een prettig leefmilieu.

“Door samen met anderen te leven, leer je jezelf en je grenzen beter kennen.”

Er zijn diverse groepstherapieën, waaronder trainingen, psychotherapie, sociotherapie en vaktherapie. Daarnaast hebben cliënten wekelijks een individuele gesprek met een behandelaar.

Binnen de intensieve behandeling zijn vier verschillende groepen:

 • structuurgroep
 • stabilisatiegroep
 • dissociatiegroep A
 • dissociatiegroep B

De behandeling in het intensieve milieu duurt maximaal drie jaar. In het eerste jaar kan een cliënt doordeweeks klinisch verblijven (overnachten). In een eventueel tweede en derde jaar mag een cliënt maximaal twee nachten per week overnachten binnen de kliniek.

Voorwaarde voor deelname aan deze therapie is het volgen van de Observerende Vaardigheid Training (OVT).

Binnen het Centrum voor Psychotherapie (CVP) werken we samen met specialisten in angst- en dwangstoornissen en complexe persoonlijkheidsstoornissen. Elke afdeling biedt op de maandag, dinsdag en donderdag hun specifieke behandeling aan. Op woensdag en vrijdag biedt het CVP gezamenlijk een transdiagnostisch behandelaanbod. Transdiagnostisch betekent dat we niet specifiek naar de kenmerken van één diagnose kijken, maar dat we aan de slag gaan met belangrijke factoren die bij meerdere diagnoses een grote invloed hebben. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan zelfbeeld of hoe u omgaat met emoties. Het transdiagnostisch behandelaanbod bestaat uit diverse groeps(psycho)therapieën en modules. Op de vrijdag is er een aanbod vanuit de zienswijze van de Positieve Gezondheid van Machteld Huber.

Cliënten die deelnemen aan de intensieve behandeling bij Transit, kunnen van dit aanbod op de woensdag en vrijdag gebruik maken. Informatie over en indicatie voor deze twee behandeldagen vindt plaats bij start aan de intensieve behandeling.

Voor wie wel en voor wie niet?

Wij bieden zorg aan volwassenen die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering. Het gaat hierbij om trauma’s die voor het 12e levensjaar zijn begonnen. Het trauma kan bestaan uit lichamelijke en/of seksuele mishandeling of het herhaaldelijk ondergaan van pijnlijke medische handelingen. Vaak is daarbij ook sprake van emotionele verwaarlozing en/of traumatische verliezen. Eerdere behandeling binnen de specialistische GGZ heeft onvoldoende resultaat geboden.

Mensen die dergelijke trauma’s hebben meegemaakt, hebben in het hier en nu vaak last van klachten die passen bij de volgende diagnoses:

 • een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS), al dan niet in combinatie met (milde) persoonlijkheidsproblematiek waarbij het belangrijkste criterium een of meerdere traumatische ervaringen betreft voor het 12e levensjaar
 • dissociatieve stoornis (classificatie AGDS, andere gespecialiseerde dissociatieve stoornis)
 • dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Wij bieden zorg aan mensen voor wie eerdere behandeling binnen de basis-GGZ of specialistische GGZ onvoldoende is gebleken.

Voor patiënten buiten de regio van GGz Centraal geldt
De patiënt is in de eigen regio in behandeling bij een specialistische GGZ-instelling. De verwijzende regiebehandelaar bij deze instelling is bereid om samenwerkingsafspraken te maken gedurende de behandeling bij Transit.

 • Voor eendaagse deeltijdbehandeling of ambulante groepen maken we afspraken over de samenwerking. Dit houdt in dat de verwijzer de individuele behandeling voortzet en het regiebehandelaarschap behoudt met de daarbij behorende verantwoordelijkheden zoals crisismanagement
 • Voor meerdaagse intensieve behandeling maken we afspraken over terugname garantie en het doen van crisismanagement in eigen regio gedurende de behandeling

Onze doelgroep bestaat grotendeels uit vrouwen. Wanneer zich bij ons een man aanmeldt voor de deeltijdbehandeling of de intensieve behandeling, kijken wij zorgvuldig naar de samenstelling van de groepen. Het is wenselijk dat er minimaal twee mensen van eenzelfde geslacht in een groep zitten.

Wanneer er sprake is van één van onderstaande punten is aanmelding voor diagnostiek of behandeling bij Transit op dit moment niet passend.

 • er is geen BIG-geregistreerd regiebehandelaar betrokken vanuit de Specialistische GGZ
 • er heeft (nog) geen behandeling plaatsgevonden binnen de Specialistische GGZ
 • psychotische stoornissen, verslavingsgedrag of andere problematiek die qua duur en ernst zo prominent aanwezig is dat behandeling gericht op deze problemen eerst aandacht vraagt
 • zwaarwegende problematiek (andere psychische stoornissen) die verhindert dat u kunt profiteren van het behandelaanbod
 • zwaarwegend levensvragen en/of levensfase problematiek (bijvoorbeeld pensionering, gezinsuitbreiding)
 • een onstabiele sociale omgeving (bijvoorbeeld wanneer u geen vaste woon- of verblijfsplaats of geen vast inkomen heeft) of ernstige sociale problematiek
 • gedwongen behandeling in het kader van een juridische maatregel
 • gedrag met veel strijd en conflicten met anderen, waarover geen goede afspraken kunnen worden gemaakt, zoals agressief gedrag
 • ernstige taalproblemen
 • lopende juridische procedures
 • een verstandelijke beperking
 • weigering om informatie over voorgaande behandelingen te delen
 • voor groepsbehandeling: onvoldoende mogelijkheden om in een groep te functioneren
 • voor groepsbehandeling: doorgaand misbruik. Bij ambulante behandeling is dit geen contra-indicatie
 • voor groepsbehandeling (ook voor de Observerende Vaardigheid Training): ondergewicht (een BMI lager dan 18,5)
 • onvoldoende in staat zijn om het (intensieve) behandelprogramma te volgen (bijvoorbeeld een beperkte motivatie of geen vervoer van en naar de behandellocaties)
 • Onvoldoende kunnen profiteren van een groepsbehandeling (o.a. bij cliënten met een autismespectrumstoornis kan hier sprake van zijn)

Proces van aanmelding, intake en behandeling

Bekijk dit filmpje voor de route van aanmelding tot intake en behandeling:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Een BIG-geregistreerd Specialistische GGZ behandelaar (GZ- of klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater) verwijst u naar Transit. Hij of zij vermeldt bij de aanmelding of het gaat om een vraag voor consult, diagnostiek of behandeling. Belangrijk is dat de verwijzer alle relevante informatie meestuurt bij de aanmelding:

 • traumavoorgeschiedenis (beschrijving van A-criterium, leeftijd en duur van traumatisering)
 • behandelvoorgeschiedenis met weergave van eerdere behandelingen en kort beloop
 • hypothese waarom eerdere behandeling tot op heden niet tot klachtenvermindering heeft geleid en aanmeldvraag voor Transit

Wij screenen de aanmelding en nemen contact op wanneer er nog vragen zijn.

Als alle informatie bij ons binnen is en u aan de beurt bent (de aanmelddatum is hierbij leidend), krijgt u van ons een uitnodiging voor een consult, intakegesprek of diagnostisch onderzoek. Wij maken een verslag van dit gesprek. Dat bespreken wij in ons multidisciplinair team. Vervolgens plannen wij een adviesgesprek waarin we de bevindingen met u bespreken.

Als u bent verwezen voor behandeling, kijken wij bij het intakegesprek of er nog nadere diagnostiek nodig is. Wilt u in aanmerking komen voor behandeling in het intensieve milieu? Dan is deelname aan de Observerende Vaardigheid Training (OVT) verplicht.

Kijk hier voor de link naar ZorgDomein of het verwijsformulier.

Als u telefonisch wenst te overleggen over uw aanmelding met een van de behandelaren van Transit kunt u gebruik maken van ons telefonisch spreekuur.

Wij wijzen u nog graag op een aantal belangrijke punten rondom samenwerking met verwijzers en verantwoordelijkheden:

Intakefase

Tijdens de intakeprocedure vindt er geen behandeling plaats bij Transit. Mocht u in crisis raken, dan valt u terug op de huidige behandelaar of huisarts. De verantwoordelijkheid voor de behandeling blijft tijdens de intakeprocedure bij de huidige behandelaar of huisarts liggen.

Observerende Vaardigheid Training (OVT)

 • De OVT is onderdeel van de intakeprocedure. Tijdens de OVT blijft de verantwoordelijkheid voor de behandeling bij de huidige regiebehandelaar.
 • Tijdens deelname aan de OVT houdt u contact met uw huidige behandelaar. Wij bieden enkel trainingsgerichte therapie en hebben geen mogelijkheid om individuele gesprekken te voeren en zorg te bieden bij eventuele crisis.

Intensieve behandeling

 • Transit neemt tijdelijk het inhoudelijk regiebehandelaarschap
 • Voor de start aan de intensieve behandeling maken wij afspraken met de regiebehandelaar in eigen regio over hoe te handelen bij crisis.
 • De regiebehandelaar in de eigen regio tekent de garantieverklaring terugname behandeling.
 • Vaak is het wenselijk dat er een co-behandeling plaatsvindt, waarbij contacten met bijvoorbeeld een FACT-team en/of woonbegeleiding gecontinueerd worden.

Deeltijdbehandeling

 • De verwijzer/regiebehandelaar blijft de inhoudelijke behandeling voortzetten. Aanvullend op de lopende behandeling biedt Transit de trainingsgerichte deeltijdbehandeling.
 • Voorwaarde voor deelname aan de deeltijdbehandeling is dat de cliënt bij voorkeur wekelijks (minimaal eens in de twee weken) een ondersteunend contactmoment heeft bij de verwijzer/regiebehandelaar.

Ambulante behandeling

 • Transit neemt het inhoudelijk regiebehandelaarschap
 • Indien wenselijk is er een co-behandeling met bijvoorbeeld een FACT-team of gebiedsteam in de eigen woonplaats.

Binnen het Centrum voor Psychotherapie delen (voormalige) cliënten hun ervaringen graag met mensen.
Deze ervaringsverhalen kunt u hier lezen.

Artikelen

Websites

Filmpjes

Podcast over dissociatieve stoornis

Onlangs is Desiree Tijdink geïnterviewd voor een podcast over dissociatieve stoornissen: DIS. Desiree werkt als psychiater bij Transit.
Deze podcast van ongeveer 30 minuten is een interview van Kelly Fredriksen. Kelly Frediksen is bestuurslid van ‘Brainwave’, een vakdispuut. Brainwave organiseert o.a. lezingen gerelateerd aan neurowetenschappen voor geïnteresseerden en studenten aan Universiteit Utrecht.

Het gesprek in de podcast gaat over de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS):

 • wat is het?
 • de neurobiologie achter de stoornis
 • de moeilijkheden rondom het diagnosticeren en behandelen van deze stoornis

Hier kunt u de podcast beluisteren.

Literatuur voor behandelaren

Mocht u als verwijzer meer informatie willen over theoretische achtergronden en/of behandelmogelijkheden van CPTSS en dissociatieve stoornissen? Dan raden wij onderstaande literatuur aan.

 • Veilig in je lijf,  Deirdre Fay
 • Vroeger en Verder, Ethy Dorrepaal
 • Omgaan met traumagerelateerde dissociatie, Suzette Boon, Kathy Steele
 • Behandeling van traumagerelateerde dissociatie, Kathy Steel
 • Diagnostiek van traumagerelateerde dissociatie (TADS-I), Suzette Boon
 • Trauma en Ouderschap, Marjo Ruismaki
 • Innerlijke zelfvervreemding overwinnen naar trauma, Yanina Fisher
 • De levende erfenis van trauma transformeren, Yanina Fisher
 • De polyvagaal theorie in therapie, Deb Dana
 • Traumasporen, Bessel van der Kolk
 • Sensorimotor psychotherapie, Pat Ogden
 • Het belaagde zelf, Nijenhuis, Steele en van der Hart
 • Verlamd van Angst, Agnes van Minnen
 • Trauma en persoonlijkheid, Stöfsel en Mooren
 • Mama is anders, Heidi Vanrompay en Katherina Ritzoglouw

Ander materiaal

Boekentips

Wilt u meer lezen over hoe het is om complexe PTSS of dissociatieve klachten te hebben, dan raden wij u deze boeken aan.

 • Hoe overleven we? – Francine Oomen, Een verhaal over intergenerationeel trauma en heling
  Francine Oomen is op een punt in haar leven beland dat ze patronen herkent, niet alleen in haar eigen leven, ook van generatie op generatie. Als ze op haar moeders sterfbed een geheim ontdekt dat verdacht veel op het hare lijkt, besluit ze dat het tijd is om die patronen te doorbreken. Ze daalt af in haar binnenwereld, waar ze als eerste drs. Mol ontmoet, psycholoog van de koude grond, gespecialiseerd in intergenerationeel trauma. Mol wijst Francine de weg naar de meisjes Twaalf, Dertien en Zestien, die opgesloten zitten omdat ze dingen hebben meegemaakt die onverdraaglijk en onverteerbaar waren.
  – Een graphic novel over intergenerationeel trauma en heling.
  – Over patronen en hoe die te doorbreken.
  – Over liefde, moederschap en het verband daartussen.
  – Over kijken en wegkijken.
  Hoe overleven we? is een autobiografische zoektocht naar de oorzaken en gevolgen van seksueel misbruik en hoe de keten te doorbreken. Deze prachtige tweede graphic novel van Francine Oomen is wederom openhartig, taboedoorbrekend, actueel én urgent.
 • Meta’s tranen – Meta Burger & Sigrid Spijker, Over DIS, PTSS, traumatherapie en leren leven
  Dit boek biedt een inkijkje in het leven van een vrouw met een dissociatieve identiteitsstoornis, kortweg DIS genoemd. Dit inkijken gaat verder dan binnenkijken in haar leven. Het is ook een blik in de complexe binnenwereld van iemand met DIS. Daarnaast krijgt u een inkijk in een therapieproces en zelfs in passages uit het patiëntendossier. Het boek is het slotstuk van een jarenlange, intensieve behandeling en is geschreven door patiënte en haar psychiater. Het is non-fictie. De ruggengraat van het boek wordt gevormd door een dialoog tussen patiënte en psychiater, tussen Meta Burger en Sigrid Spijkers.
 • Van waanzin naar wijsheid – Iris van Zomeren
  In dit boek vertelt Iris van Zomeren haar indrukwekkende levensverhaal. Een verhaal over een zeer onveilige jeugd met misbruik en mishandeling binnen het gezin, traumatische ervaringen met een pedoseksueel en de verwoestende gevolgen van pesten op school. Ze was nergens veilig. Zij kon alleen overleven door zich op te splitsen in meerdere persoonlijkheden. Dit boek is geschikt voor zowel cliënten als therapeuten. Daarnaast kan het heel behulpzaam zijn voor eenieder die trauma meemaakt en daar inzicht in wil krijgen. Het verhaal van Iris laat zien dat een succesvolle individuele traumagenezing mogelijk is.