Zwaluw & Enk | persoonlijkheidsstoornissen

U bent hier :Home/Zwaluw & Enk | persoonlijkheidsstoornissen

Zwaluw & Enk biedt gespecialiseerde psychotherapeutische deeltijdbehandeling en klinische behandeling aan patiënten met persoonlijkheidsproblematiek.

Krijgt u uw leven moeilijk op orde en loopt u steeds weer vast in dezelfde patronen? Lukt het niet goed om werk of studie vol te houden? Hebt u een  té negatief beeld van uzelf of van anderen? Voelt u zich vaak somber of hebt u juist een sterk wisselende stemming? Gedraagt u zich angstig en geremd of handelt u impulsief of ondoordacht? Hebt u moeite om vriendschappen of een relatie op te bouwen of in stand te houden? Beschadigt u zichzelf of gebruikt u middelen om gevoelens of de realiteit te ontvluchten? Bent u perfectionistisch en bang om fouten te maken? Als u zich in een aantal van deze problemen herkent dan kan er sprake zijn van  persoonlijkheidsproblematiek.

Het behandelaanbod van Zwaluw & Enk is intensief: deeltijd / klinisch (3e lijns, bovenregionaal). De Zwaluw & Enk bevindt zich in gebouw Zonneweide op landgoed Veldwijk.

ons team

De Zwaluw & Enk biedt behandeling aan (jong) volwassenen van 18 tot 50 jaar met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. De Zwaluw is voor mensen van 18 tot 35 jaar; De Enk voor mensen van 18 tot 50 jaar. Denk daarbij aan:

 • mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis,  (gekenmerkt door instabiel zelfgevoel, instabiliteit in relaties en instabiliteit in denken, voelen en handelen) en mensen met een angstig/vermijdende persoonlijkheidsstoornis (gekenmerkt door overmatige remming in denken, voelen en handelen) of mengvormen van verschillende persoonlijkheidsstoornissen
 • vaak is er ook sprake van  bijkomende problemen  zoals: stemmingsstoornissen, (sociale) angsten, zelfdestructief gedrag en/of suïcidaliteit, wantrouwen, middelengebruik, eetproblemen, trauma, seksuele problemen en problemen in gezin, op werk of opleiding.
 • mensen bij wie eerdere – minder intensieve – behandelingen  onvoldoende verbetering hebben gebracht en die een hogere ‘dosering’ nodig hebben om tot verandering te kunnen komen.
 • mensen die bereid zijn om 9 – 12 maanden lang, gedurende 3 (Enk) tot 5 (Zwaluw)  dagen per week,  te investeren in  een deeltijd- of klinische behandeling
 • mensen die voldoende nieuwsgierig en gemotiveerd zijn om hun eigen gedragingen, gevoelens en gedachten onder ogen te willen zien. Die willen werken aan verandering en een beter evenwicht in zichzelf én tussen henzelf en anderen. En die deze uitdaging in samenwerking met medepatiënten en met het behandelteam aan willen gaan.

Op de site van het Landelijk Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen  kunt u goede informatie vinden over de kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen.·

Na schriftelijke aanmelding en screening bestaat onze intakefase uit de volgende  stappen:

 1. individueel intakegesprek
 2. systeemintakegesprek (met u en uw belangrijke naasten/familieleden)
 3. psychiatrisch onderzoek
 4. kennismaking met medecliënten
 5. adviesgesprek
 6. screenend psychodiagnostisch onderzoek

Mocht tussentijds – op basis van de gesprekken of andere informatie – blijken dat Zwaluw & Enk toch niet de juiste behandeling voor u is, dan bespreken wij dit met u en geven wij u een alternatief behandeladvies.

Zwaluw
Als u in de Zwaluw start, gaat u deelnemen aan het 5-daagse ‘klinisch psychotherapeutische’ programma. Kenmerkend voor ons is het ‘samenhangend behandelen’ van een breed scala aan problemen, binnen een gestructureerd dag- en nacht-psychotherapeutisch programma. De verschillende soorten (psycho)therapie die u gedurende de dag krijgt zijn ingebed in een zogenaamd klinisch leefmilieu. In dit leefmilieu leeft u samen met 26 andere patiënten, gaat u contacten aan met een diversiteit aan mensen, hebt u taken en verantwoordelijkheden, deelt u de maaltijden en vult u uw vrije tijd in. U komt uzelf en uw medepatiënten op allerlei manieren tegen en dus ook uw problemen.

Enk
Als u in de Enk start, gaat u deelnemen aan het 3-daagse deeltijd psychotherapeutische programma, eventueel aangevuld door modules op een vierde dag. Ook hier is het samenhangend behandelen kenmerkend, evenals het belang van het leefmilieu.
De behandeling is groepsgericht, waarbij het therapieprogramma bestaat uit groepspsychotherapie, vaktherapieën (muziektherapie, creatief beeldende therapie, psychodrama, psychomotorische therapie), sociotherapie en de grote groep. Daarnaast zijn er vaardigheidstrainingen en – op indicatie – farmacotherapie.
Wij betrekken uw systeem (partner, familie, vrienden) zoveel mogelijk bij de intake als ook bij de behandeling. Behandeling is deels gericht op algemene doelen die voor alle patiënten van belang zijn, maar daarnaast ook op specifieke – voor uw persoon kermerkende – individuele doelen.

U komt in zorg bij een hoog-specialistisch centrum waar wij met veel aandacht, toewijding en deskundigheid werken aan het samen met u en uw naasten zoeken naar ‘het begin van een beter antwoord’ op uw persoonlijke problemen. Het multidisciplinaire team bestaat uit bevlogen en ervaren professionals die juist in de samenwerking met elkaar en met de patiëntengroep de bindende en helende kracht zoeken. Waar eerdere minder intensieve of geprotocolleerde behandelingen tekortschoten zijn creativiteit, flexibiliteit en vasthoudendheid ons handelsmerk om tot verandering te komen. Binnen de grenzen van ons model streven we naar optimale individuele (‘personalized’) zorg, betrekken we zoveel mogelijk familie/belangrijke anderen bij de behandeling en zorgen we voor goede nazorg.

 • Groepspsychotherapie (voor maximaal 9 patiënten):
  deze therapievorm is ‘verbale’ groepstherapie waarbij wij de dynamiek en interacties tussen de groepsleden methodisch gebruiken om ervaringen en betekenisverlening van groepsleden te verhelderen en eventueel in een nieuw perspectief te plaatsen. Doel is enerzijds zicht te krijgen op gevoelens en overtuigingen die ten grondslag liggen aan uw handelen; anderzijds de mogelijkheid krijgen om hier meer differentiatie in te bereiken of nieuwe (corrigerende) emotionele ervaringen op te doen.
 • Vaktherapieën (voor maximaal 9 patiënten):
  Bij deze therapieën staat ‘ervaren’ centraal en zetten wij drama, creatief beeldende, lichaamsgerichte of muzikale middelen / werkvormen in om tot nieuwe ervaringen te komen en zo een therapeutisch veranderingsproces op gang te brengen.
 • Sociotherapie (max 9 patiënten):
  in sociotherapie ligt het accent op het hier-en-nu en wordt de koppeling gemaakt tussen het leefmilieu en de verschillende therapieën, tussen behandeling en thuis etc. Ook richt sociotherapie zich op de voorwaarden voor behandeling: veiligheid, grenzen, een open leer- en werkklimaat, voorkomen van destructief gedrag, etc.
 • Grote groep (max 27 patiënten):
  deze groep dient om alle betrokkenen (patiënten én staf) te informeren en om behandelkaders helder te maken. Ook psycho-educatie en samenwerking tussen patiëntengroep als geheel en behandelteam zijn terugkerende thema’s.
 • Klinisch leefmilieu:
  dit omvat de hele leefomgeving van de Zwaluw waar patiënten samen wonen, koken, eten, kunnen ontspannen en ’s avonds slapen. Binnen deze leefomgeving is er de mogelijkheid om allerlei nieuw gedrag of nieuwe sociale rollen in de dagelijkse praktijk te oefenen.

Bij Zwaluw & Enk werken we als aanvulling op het deeltijdprogramma met verschillende modules:

 • VERS-training (vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis)
 • socialevaardigheidstraining
 • aandachtsgerichte training,
 • running therapie
 • positief zelfbeeld
 • ADHD
 • zingeving

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van ons online cliëntportaal Karify. Karify in vogelvlucht.
Hierin kunt u:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij binnen Zwaluw & Enk  wetenschappelijk onderzoek uit. Wij zullen u daarom altijd vragen of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.

Wilt u meer lezen over onze wetenschappelijke onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen? Lees meer.

meer op deze locatie

Het gebouw Zonneweide bevindt zich op landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit landgoed bevinden, ga naar de website van GGz Centraal.

contactgegevens

Landgoed Veldwijk
3853 LC Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Emelo
Telefoon 0341 566555
Fax 0341 566329
telefonisch spreekuur
 • dinsdag van 9.30-10.15 uur: Marionne Bartels, telefoon: 0341-566499
 • donderdag van 10.45-11.30 uur: Jaap Segaar, telefoon: 0341-566689
Plattegrond  |  pdf - 483kb