Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar bespreekt uw situatie alleen met het behandelteam.

Tijdens de intakeprocedure vragen we u wie geïnformeerd mag worden over uw behandeling. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen informatie over uw behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.

Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.

Uw huisarts wordt wel op de hoogte gesteld van het verloop van uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Ook uw huisarts moet zich houden aan het beroepsgeheim en zal geen informatie over u aan derden verstrekken.

Voor het uitwisselen van voor de behandeling relevante gegevens (bijvoorbeeld medicatiegegevens, labuitslagen e.d.) vragen we niet expliciet om uw toestemming. Als u hier toch bezwaar tegen hebt dan kunt u dat bij uw behandelaar kenbaar maken.

Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze regels:

  • De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op informatie.
  • De gemeente krijgt – in het kader van de Jeugdwet – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.